Εκτύπωση

000000Διὰ τοῦ παρόντος σᾶς γνωρίζομεν, ὅτι εἰς τὰ πλαίσια τῆς ποιμαντικῆς μερίμνης τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας καί κατόπιν ἐντολῆς τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τήν Τρίτην 26ην Μαΐου 2020 σὲ ὅλους τούς ἐνοριακούς καί προσκυνηματικούς Ναούς, ἀλλά καί τάς Ἱερᾶς Μονᾶς τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θὰ τελεσθῇ Ἱερά Ἀγρυπνία διά τήν Ἀπόδοσιν τῆς Ἑορτῆς τοῦ Πάσχα ἀπὸ 9:30 ἔως 1:30 βραδινή ἤτοι Ἐσπερινός, Ὄρθρος, Παννυχίδα Ἀναστάσεως καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.

Στίς ἐνορίες: α) Ἁγίου Νικολάου (Μητροπολιτικός), β) Παναγίας Ἐπισκέψεως, γ) Ἁγίου Ἀθανασίου Μπάρας, δ) Ἁγίου Νεκταρίου, ε) Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης καὶ στ) Ζωοδόχου Πηγῆς Σαραγίων τήν 27ην Μαΐου τό πρωΐ θά τελεσθῇ ξανά κανονικά ἡ ἀκολουθία τοῦ Ὄρθρου καί ἡ Θεία Λειτουργία 7:30-9:30 π.μ.

Καλοῦμε ὅλους τοὺς εὐσεβεῖς χριστιανοὺς νά «μείνουμε ἀσφαλεῖς» στήν νοητὴ Κιβωτὸ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ νά ἐπανέλθουμε στήν λογικὴ Λατρεία τοῦ ζῶντος Θεοῦ μὲ ὄλες τίς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις εὐχαριστώντας τὸν Ἀναστᾶντα Κύριο γιά ὅσα ἡ ἀγάπη Τοῦ ἐργάσθηκε γιά τὴν σωτηρία μας.

111111111111111ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ  69

Ἐπί τῇ ἑορτῇ τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα

Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ

Ἐλέῳ Θεοῦ Ἐπίσκοπος καί Μητροπολίτης

τῆς Ἁγιωτάτης Μητροπόλεως

Τρίκκης καί Σταγῶν

 

Π ρ ό ς

Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Φιλόχριστον λαόν

τῆς Θεοσώστου Ἐπαρχίας Αὐτοῦ

Χριστὸς Ἀνέστη!

Μ’ ἕνα παράξενο καὶ πρωτόγνωρο τρόπο ἐφέτος ἡ κορυφαία ἑορτὴ τοῦ ἔτους, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, ἐξ αἰτίας τοῦ φόβου τῆς μεταδόσεως τῆς ἀσθενείας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἑορτάστηκε κεκλεισμένων τῶν θυρῶν στοὺς Ἱεροὺς Ναούς. Τελέστηκε μὲν ἡ Θεία Λειτουργία, χωρὶς τὴν παρουσία τῶν χριστιανῶν, παρὰ μόνο ἐλαχίστων, καὶ ὅλοι, κυρίως ἐμεῖς οἱ ποιμένες, αἰσθανθήκαμε πολὺ ἔντονα, τὴν ἀπουσία τοῦ λαοῦ, ἀλλὰ πρωτίστως, βιώσαμε καὶ διαπιστώσαμε μὲ πολλή θλίψη, τὸ πόσο ἀναγκαία εἶναι αὐτὴ ἡ παρουσία τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ὡς βασικὴ προϋπόθεση ὑπάρξεως τῆς Ἐκκλησίας. Γιὰ νὰ τὸ ἐκφράσω ἁπλά. Ἡ Ἐκκλησία λειτουργεῖ ὡς ἕνα ὀργανικὸ σῶμα, σὰν τὸ ἀνθρώπινο σῶμα. Μέλη τοῦ σώματος αὐτοῦ εἶναι οἱ βαπτισμένοι χριστιανοὶ καὶ κεφαλή του εἶναι ὁ Χριστός.

Ἐφέτος λοιπόν αἰσθανθήκαμε τὴν Ἐκκλησία ἀνάπηρη. Χωρὶς τὰ μέλη τοῦ σώματός της. Χωρὶς πόδια, χωρὶς χέρια, χωρὶς μάτια, χωρὶς αὐτιά, χωρὶς στόμα. Ναί, χωρὶς στόμα γιὰ νὰ κοινωνήσει τὸ ἀναστημένο σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Θεία Λειτουργία εἶναι ἡ οὐσία τῆς Ἐκκλησίας, διότι τὸ σῶμα καὶ τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ προσφέρεται στοὺς πιστούς της, ἀποτελεῖ τὴν τροφή, ἄνευ τῆς ὁποίας ὁ χριστιανοὶ πεθαίνουν ἀπὸ πνευματικὴ πεῖνα. Σὲ κάθε Θεία Λειτουργία, ὁ ἀναστὰς Κύριος εἰσέρχεται μέσα μας, ἐντός μας. Ὅπως ὁ ἴδιος τὸ ἐπιβεβαιώνει, «Ὁ τρώγων μου τὸ σῶμα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ». Μ’ αὐτὸ τὸν τρόπο, αἰῶνες τώρα, οἱ χριστιανοὶ ἑνώνονται μὲ τὸν ἀναστάντα Χριστό. Ἒτσι βιώνουν τὴν Ἀνάσταση. Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὸς ὁ κατηχητικὸς λόγος τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, ποὺ διαβάζεται πρὶν τὴν ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, κάθε Πάσχα, καὶ καταδεικνύει εὐθέως τὸν σύνδεσμο Θείας Λειτουργίας καὶ Ἐκκλησίας, «Ἡ τράπεζα γέμει, τρυφήσατε πάντες. Ὁ μόσχος πολύς, μηδεὶς ἐξέλθῃ πεινῶν. Πάντες ἀπολαύσατε τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως». Μόνο στὴ Θεία Λειτουργία μπορεῖ ὁ χριστιανὸς νὰ γευθεῖ, νὰ βιώσει τὴν παρουσία τοῦ ἀναστάντος Κυρίου.

Μαζὶ μὲ τὶς πατρικὲς μου ἀναστάσιμες εὐχές, παρακαλῶ δεχθεῖτε καὶ τὶς εὐχὲς τοῦ Σεβαστοῦ Γέροντός μας Μητροπολίτου Ἀλεξίου.

Εὔχόμεθα ὁλοκαρδίως ἀδελφοί, στὸν ἀναστάντα Κύριό μας, νὰ μὴν ἐπιτρέψει ξανὰ τέτοια δοκιμασία. Νὰ μὴ χωρισθοῦμε ποτὲ ξανὰ ἀπὸ τὸ ποτήριο τῆς ζωῆς. Ἡ ἀποστέρησή του μᾶς ἀποξένωσε ἀπὸ τὴν πηγὴ τοῦ ζῶντος ὕδατος. Πεινάσαμε, διψήσαμε, φτάσαμε στὰ ὅρια τῶν πνευματικῶν ἀντοχῶν μας. Τώρα, μποροῦμε καί πάλι νὰ χαροῦμε, τὴν ἀναστάσιμη ἐμπειρία τῆς Θείας Λειτουργίας, ὅλοι μαζί, ὡς ἕνα σῶμα, ποὺ τρέφεται καὶ αὐξάνεται μὲ τὴν κοινωνία τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ. Ἐμπρὸς λοιπόν, μὲ πολλή χαρὰ ἄς ἀπολαύσωμεν πάντες «τοῦ συμποσίου τῆς πίστεως».

Εὐχέτης πρὸς τὸν ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

†  Ο  ΤΡΙΚΚΗΣ  ΚΑΙ  ΣΤΑΓΩΝ    Χ Ρ Υ Σ Ο Σ Τ Ο Μ Ο Σ