Η ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΚΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΓΩΝ

55555Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Τρίκκης καί Σταγῶν προσκαλεῖ τό φιλόχριστο Ποίμνιό της νά συμβάλει εἰς τήν προσπάθειάν της νά συγκεντρώσει ἱκανή Τράπεζα αἵματος συμβάλλουσα ἔτσι εἰς τήν θεραπείαν ἤ τήν διατήρησιν τῆς ζωῆς ἀσθενῶν ἀδελφῶν μας.

Ἡ ἡμερομηνία αἱμοδοσίας εἶναι τήν Τετάρτη 27 Μαΐου 2020, 9-2:30 τό μεσημέρι στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τοῦ  Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Μπάρας.

Πρόκειται διά πρᾶξιν εἰλικρινοῦς Χριστιανικῆς ἀγάπης. Παρακαλεῖσθε νά προσέλθετε καί ἁπλόχερα νά τήν δώσετε εἰς τούς πάσχοντας ἀδελφούς μας.