ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΜΑΣ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΧΗ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

Ἐντὸς τῆς ἑορταστικῆς περιόδου τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, καθ’ ἕκαστον ἔτος ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, τὴν Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, πανηγυρίζει τὴν μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Βησσαρίωνος, τοῦ Πολιούχου καὶ Προστάτου τῆς Πόλεώς μας.

Πρὸς τοῦτο καλοῦμεν ἅπαν τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς πάνδημον ἑορτασμὸν, ὁ ὁποῖος θὰ ἀρχίσῃ, κατὰ παλαιὰν παράδοσιν, τὸ ἑσπέρας τῆς 5ης Μαΐου μὲ τὴν ὑποδοχὴ τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος Δουσίκου εἰς τὰ προπύλαια τοῦ ὁμωνύμου Ἰεροῦ Πρσκυνηματικοῦ Ναοῦ Τρικάλων. Ἐπιπλέον φέτος ὁ ἑορτασμὸς τῆς μνήμης τοῦ Πολιούχου Ἁγίου μας θὰ συνεορτασθῇ μὲ τὴν μεταφορᾶ τοῦ χαριτοβρύτου Ἱεροῦ Λειψάνου τῆς Ἁγίας ἐνδόξου Μεγαλομάρτυρoς καὶ Ἰσαποστόλου Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος κ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων Ἁγίου Ὄρους εὐθὺς ἀμέσως μετά τὴν ὐποδοχὴ τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος καί θὰ παραμείνῃ πρὸς προσκύνησιν ἕως τῆς 10ης Μαΐου

Εἰς ἅπαντας τούς Ἱεροὺς Ναοὺς θὰ ἀναρτηθῇ ἀναλυτικῶς τὸ πρόγραμμα τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων.

Προσκαλοῦμεν καὶ παρακαλοῦμεν ἅπαντα τὸν Ἱερὸν Κλῆρον καὶ τὸν πιστὸν Λαὸν τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας, ὅπως ἐκθύμως συμμετάσχῃ εἰς τὸν ἑορτασμὸν τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου μας, καθὼς καὶ τῆς μνήμης τοῦ γεγονότος τῆς συναντήσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ τῆς Ἁγίας Φωτεινῆς τῆς Σαμαρείτιδος ἀποκομίζοντας δι’ αὐτῶν τὴν πνευματικὴν ὀφέλειαν τῆς εὐλογίας καὶ χάριτος τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ.