Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ομιλία στην εκδήλωση «Χαῖρε σκέπη του κόσμου…»

(Εκφωνήθηκε στο Πνευματικό Κέντρου του Δήμου Τρικκαίων την 26ην Μαρτίου 2017 κατά την εκδήλωση συμπληρώσεως 150 ετών ανοικοδομήσεως του Ιερού Ναού Παναγίας Επισκέψεως Τρικάλων)

Οἱ ἐπετειακὲς ἑορτὲς τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μιᾶς ἐνορίας ἀποτελοῦν γιὰ τοὺς ἐνορίτες ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἀνάσυρση ἱστορικῶν τεκμηρίων γιὰ γεγονότα ποὺ πραγματοποιήθηκαν μέσα σ’ αὐτόν καὶ σφράγισαν τὴν ἴδια τους τὴν ζωή. Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς Παναγίας, Ἐπισκέψεως εἶναι ἕνας τέτοιος Ναὸς, ποὺ καταγράφει στὴν ἱστορικὴ του πορεία πολλὰ καὶ σημαντικὰ γεγονότα ὄχι μόνο τῆς τοπικῆς κοινωνίας, ὄχι μόνο τῆς ἐνορίας στὰ γεωγραφικὰ ὄριά της ἀλλὰ καὶ κάθε χριστιανοῦ ποὺ ἔχει συνδέσει τὴν ζωή του μ’αὐτὸν. Ἄλλωστε μέσα στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς οἱ χριστιανοὶ ἀποκτοῦν προσωπικὰ βιώματα ποὺ μένουν ἀνεξίτηλα χαραγμένα στὴν συνείδηση τους.

Μέσα στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς ἀναγεννώμεθα πνευματικῶς στὴν μήτρα τῆς Ἐκκλησίας μας, τὴν κολυμβήθρα, μὲ τὸ μυστήριο τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος. Μέσα σ’αυτοὺς ὁ χριστιανὸς ἐνώνεται μὲ τὸν Χριστὸ καὶ μὲ τοὺς ἀδελφοὺς του συνανθρώπους του, μὲ τὸ μυστήριο τῶν μυστηρίων, τὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὴν μετάληψη τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ. Μέσα σ’ αὐτοὺς ὁ χριστιανὸς πιστοποιεῖ καὶ κοινοποιεῖ τὸ ἄνοιγμά του στὴν σχέση ἀγάπης μὲ τὸ ἕτερον ἥμυσι, μὲ τὸ μυστήριο τοῦ Γάμου. Μέσα σ’ αὐτοὺς ἐπίσης κατακλείεται ὁ παρὼν βίος μὲ τὴν ἐξόδιο ἀκολουθία.

Μέσα σ’αυτοὺς καὶ στὰ ἱερὰ εἰκονίσματα ἐναποθέτουν οἱ χριστιανοὶ τοὺς στεναγμοὺς τῆς καρδίας τους, τὴν χαρὰ καὶ τὴν θλίψη τους. Κοντολογὶς μέσα στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺ ζημώνεται ἡ ζωὴ τῶν χριστιανῶν σ’ὅλες τὶς ἐκφάνσεις τοῦ παρόντος βίου.

Ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς Παναγίας τῆς Ἐπισκέψεως εἶναι ἕνας ἱστορικὸς παλαιὸς Ναὸς, ὄχι μόνο ἀπὸ ἀρχαιολογικῆς σημασίας ἀλλὰ κυρίως διότι κάτω ἀπὸ τὴν στέγη του φιλοξένησε πολλὲς γενιὲς χριστιανῶν ποὺ τὸν κράτησαν ζωντανὸ μέχρι τὶς μέρες μας σὲ μιὰ πορεία ἀδιάκοπης λειτουργικῆς ζωῆς καὶ πνευματικῆς προσφορᾶς στὴν ἐνορία καὶ τὴν πόλη μας. Ἡ ἐφέστεια εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Ἐπισκέψεως ἔδωσε τὸ ὄνομά της στὸν ὁμώνυμο Ἱερὸ Ναό. Ἡ Παναγία τρόπον τινὰ ἀπέκτησε τὸ δικό της σπίτι. Οἱ πρόγονοί μας χριστιανοὶ, μὲ τὸν ζῆλο τῆς πίστεως χάρισαν στὴν Παναγία τὴν Ἐπίσκεψη, ὅτι πολυτιμώτερο σὲ ὑλικὰ στοιχεία διέθεταν.

Ἐνίσχυσαν ἐκ τοῦ στερήματός τους κάθε προσπάθεια γιὰ τὴν ἀνοικοδόμηση καὶ διακόσμησή του. Ἀλλὰ καὶ ἡ Παναγία στάθηκε ἀνταποδοτικὴ ἀπέναντι στοὺς πιστοὺς ὑμνολόγους Της. Ἐκείνη μὲ τὴν σειρά της στήριξε καὶ διέσωσε τὸν λαὸ αὐτῆς τῆς πόλεως ἐκ ποικίλων δεινῶν ποὺ ἡ γραφίδα τοῦ ἱστορικοῦ ἔχει καταγράψει καὶ κυρίως ἔχει διασώσει ἡ προφορικὴ ζωντανὴ παράδοση τῶν ἀνθρώπων ποὺ ἔζησαν τὴν παρουσία τῆς προστασίας Της, ὡς ἐπίσκεψη. Ἀνταποκρίνεται ἡ Παναγία μας καὶ ἐπισκέπτεται κάθε χριστιανὸ ποὺ τὴν ἐπικαλεῖται καὶ ἐκζητεῖ τὴν ἀρωγή της.

Σ’ἑμᾶς τοὺς συγχρόνους χριστιανοὺς αὐτῆς τῆς πόλεως, τὸν ἐπίσκοπο, τὸν κλῆρο καὶ τὸν πιστὸ λαὸ αὐτῆς τῆς ἐνορίας ἀλλὰ καὶ τῆς πόλεως, ἔρχεται ἀπὸ τὸ ἱστορικὸ παρελθὸν ὁ ζυγὸς τῆς βαριᾶς κληρονομιᾶς, τῆς πολυσήμαντης πνευματικῆς παρακαταθήκης τῶν ἐκατὸν πενήντα ἐτῶν τῆς ἀδιάκοπης λειτουργικῆς καὶ ποιμαντικῆς παρουσίας τούτου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ στὴ ἱστορία τῆς πόλεώς μας. Δὲν ἐξαντλεῖται ἡ ἐκπλήρωση τοῦ χρέους μας μόνο μὲ τὴν συντήρηση τῶν ὑλικῶν στοιχείων ὰπὸ τὸ ὁποῖο συντίθεται τούτο τὸ διαχρονικὸ μνημεῖο τῆς πίστεώς μας. Κυρίως ἐπιβάλλεται ἀπ’ὅλους μας ἡ ζωντανὴ καὶ ἐνεργὴ πνευματικὴ παρουσία μας μέσα σ’αὐτὸν, ὡς τὸ κατ’ἐξοχὴν ἐργαστήριο, τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ μεταμορφώσει τὸν ἄνθρωπο σὲ ἅγιο. Αὐτὸς ὁ πνευματικὸς ρόλος, καθιστᾶ κάθε Ἱερὸ Ναὸ, ὅπως τὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Παναγίας τῆς Ἐπισκέψεως, ἰδιαιτέρως σημαντικό.

Συγχαίρω καὶ εὐλογῶ ἀπὸ καρδίας τοὺς ἱερεῖς π.Στέφανο και π.Γεώργιο, τὰ συμβούλια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Παναγίας τῆς Ἐπισκέψεως, οἱ ὁποῖοι εἶχαν τὴν ἔμπνευση καὶ τὴν εὐθύνη τῆς πραγματοποιήσεως αὐτῆς τῆς ἐκδηλώσεως, ὡς ἀφορμὴ ἐπανατροφοδοτήσεως τῶν ἤδη ἰδιαιτέρων καὶ σημαντικῶν ποὺ προσέφερε στὸ παρελθὸν ἀλλὰ καὶ προσφέρει διαρκῶς ἡ δραστήρια παρουσία αὐτῆς τῆς εὐλογημένης ἐνορίας μας στὴν τοπικὴ μας Ἐκκλησία. Κυρίως ἐσεῖς οἱ ἐνορίτες καὶ οἱ ἱερεῖς αὐτῆς τῆς ἐνορίας ἔχεται τὴν εὐθύνη τῆς διατηρήσεως καὶ ἀναδείξεως τῆς ἱστορίας καὶ τῆς ζωντανῆς παρουσίας τούτου τοῦ ἱεροῦ Ναοῦ.

Ὁ Θεὸς μὲ τὶς πρεσβείες τῆς Παναγίας μητρός Του τῆς ἐπικαλουμένης Ἐπισκέψεως, νὰ εὐλογεῖ τὰ ἔργα σας.