Ὁ ρόλος τοῦ παπποῦ καί τῆς γιαγιᾶς στην ἀνατροφή τῶν παιδιῶν

333Γεωργίου Θ. Μηλίτση, διδασκάλου-Εἰδικοῦ Παιδαγωγοῦ

Σήμερα ὅλοι οἱ ψυχολόγοι καί οἱ παιδαγωγοί παραδέχονται ὅτι ἡ συνδρομή τῶν παππούδων στην ἀνατροφή τῶν παιδιῶν εἶναι καθοριστική καί ὅτι ἡ παρουσία τους μέσα στην οἰκογένεια εἶναι πολύτιμη. Μία παροιμία λέγει: «πούλησε τό σακάκι σου κι ἄν δεν ἔχεις ἀγόρασε παπποῦ».

Στη χριστιανική ἀνατροφή τῶν παιδιῶν οἱ παπποῦδες καί οἱ γιαγιάδες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Τά παιδιά πού ἀνατρέφονται μέ παπποῦδες παίρνουν συνήθως σωστή διαπαιδαγώγηση καθώς ἡ μεγάλη τους ἐμπειρία ἀπό τη ζωή τούς κάνει να μεταδώσουν στα ἐγγόνια τους ἀξίες πού οἱ γονεῖς τῶν παιδιῶν δεν ἔχουν ἀκόμα ἐνστερνιστεῖ.

Τά παιδιά πού ἀνατρέφονται κοντά στους παπποῦδες ἔχοντας στο μυαλό τους τήν εἰκόνα τοῦ παπποῦ καί τῆς γιαγιᾶς θά μεγαλώσουν μέ μία σταθερή συναισθηματική βάση, ἐπειδή παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση τῆς προσωπικότητάς τους καί στο χαρακτήρα τους. Δεν πρέπει να μᾶς διαφεύγει ὅτι οἱ παπποῦδες καί οἱ γιαγιάδες ἀνατρέφουν τά ἐγγόνια τους, καλύτερα ἀπό ὁποιονδήποτε ἄλλον, μετά τούς γονεῖς, λόγω τοῦ ἰσχυροῦ συναισθηματικοῦ δεσμοῦ πού ὑπάρχει. «Τά παιδιά τοῦ παιδιοῦ μου εἶναι δυό φορές παιδιά μου» λέγει ἡ πείρα τῶν ἀνθρώπων.

Ορισμένες φορές οἱ παπποῦδες, ὄχι ἀπό κακή πρόθεση, κάνουν λάθη στην ἀνατροφή τῶν ἐγγονῶν τους.

Οἱ παιδαγωγοί συμβουλεύουν:

  1. Δεν πρέπει οἱ παπποῦδες να κάνουν κάτι χωρίς να πάρουν τη γνώμη τῶν γονέων.
  2. Πρέπει γονεῖς καί παπποῦδες να ἔχουν τήν ἴδια ἐκπαιδευτική γραμμή καί να ἀντιμετωπίζουν μέ τόν ἴδιο τρόπο κάποιο σφάλμα τῶν παιδιῶν.

3.Ὅταν οἱ γονεῖς ἔβαλαν κανόνες για τη σωστή ἀνατροφή τῶν παιδιῶν τους, οἱ παπποῦδες θά πρέπει να τούς σέβονται, ἀκόμα κι ὅταν λείπουν οἱ γονεῖς. Ἄν δε γίνεται αὐτό, τά παιδιά θά βλέπουν μία ἀσυνέπεια στη συμπεριφορά τῶν μεγαλυτέρων μέ ἀποτέλεσμα να μη μποροῦν να καταλάβουν γιατί πρέπει να συμπεριφέρονται ὅπως τά συμβουλεύουν.

  1. Οἱ παπποῦδες πρέπει πάντα να σέβονται τις ἀπόψεις τῶν γονέων, ἔστω κι ἄν διαφωνοῦν καί να μην προσπαθοῦν να ἐπιβάλλουν τη γνώμη τους στις ἀποφάσεις τους.
  2. Πρέπει να σημειώσουμε ὅτι ἡ γνώμη τῶν παππούδων εἶναι ἔγκυρη, μόνον ὅταν εἶναι ὑποστηρικτική καί συμβουλευτική.
  3. Τέλος πρέπει να γνωρίζουμε ὅτι οἱ γονεῖς εἶναι αὐτοί πού πρέπει να ἀνατρέφουν καί να μεγαλώνουν τά παιδιά τους, ὁπότε οἱ ἀπόψεις τους πρέπει να εἶναι σεβαστές.

Για τη χριστιανική ἀνατροφή τῶν παιδιῶν ὁ παπποῦς καί ἡ γιαγιά εἶναι πολύτιμοι βοηθοί, μάλιστα ὅταν ἐρ γάζονται καί οἱ δύο γονεῖς. Δεν πρέπει να ξεχνᾶμε αὐτό πού γράφει τό βιβλίο τῶν Παροιμιῶν: «Τά παιδιά τῶν παιδιῶν εἶναι τό στέμμα τῶν πρεσβυτέρων καί οἱ γονεῖς εἶναι ἡ δόξα τῶν παιδιῶν τους». Παρ. 17: 6.

Οἱ παπποῦδες ὁμολογουμένως συμβάλλουν πολύ στη χριστιανική ἀνατροφή τῶν ἐγγονῶν τους, ἔστω κι ἄν εἶναι ὁλιγογράμματοι. Μπορεῖ να μην ἔχουν παιδαγωγικές καί ψυχολογικές γνώσεις ὅμως ἔχουν, ἐκτός ἀπό τήν πολύτιμη πείρα τους, εὐσέβεια, εὐλάβεια, χριστιανικό φρόνημα καί προπάντων χριστιανική ζωή πού τούς κάνει δοχεῖα καί φορεῖς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος προσόντα, πού δε μποροῦν να συγκριθοῦν μέ ὁποιαδήποτε κοσμική γνώση.

Αὐτοί θά διηγηθοῦν στα ἐγγονάκια τους ἱστορiες ἀπό τήν Ἁγία Γραφή. Θά τά προτρέψουν να ἐπαναλάβουν τη διήγηση για να ἐνδυναμώσουν τη μνήμη τους καί να πλουτίσουν τό λεξιλόγιό τους. Θά τά μάθουν να κάνουν σωστά τό Σταυρό τους, να προσευχονται, να ψάλλουν ὕμνους τῆς ἐκκλησίας καί να τραγουδοῦν χριστιανικά τραγούδια. Θά τά προτρέψουν να τούς βοηθήσουν να ἀνάψουν τό καντηλάκι, να ἀσπασθοῦν τις εἰκόνες, να κάνουν μετάνοιες, τις ἑορτές, πού οἱ γονεῖς ἐργάζονται, θά τά πᾶνε στην ἐκκλησία ὄχι μόνο για να ἐκκλησιασθοῦν, ἀλλά καί για να κοινωνήσουν τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων. Πολλά ἔχουν να προσφέρουν στη χριστιανική ἀνατροφή τῶν ἐγγονῶν τους.

Θά πρέπει να ὁμολογήσουμε ὅτι τό ἔργο τοῦ παπποῦ καί τῆς γιαγιᾶς δεν εἶναι τόσο εὔκολο ὅσο φαίνεται. Πρέπει ἀνάμεσα στην ἀνιδιοτελή ἀγάπη για τά ἐγγόνια τους καί τά παιδιά τους, να βροῦν ἰσορροπίες καί να μην ὑπερβαίνουν τά ὅρια πού ἔθεσαν οἱ γονεῖς.

Θά πρέπει να ὁμολογήσουμε ὅτι τό ἔργο τοῦ παπποῦ καί τῆς γιαγιᾶς δεν εἶναι τόσο εὔκολο ὅσο φαίνεται. Πρέπει ἀνάμεσα στην ἀνιδιοτελή ἀγάπη για τά ἐγγόνια τους καί τά παιδιά τους, να βροῦν ἰσορροπίες καί να μην ὑπερβαίνουν τά ὅρια πού ἔθεσαν οἱ γονεῖς.