Μετεωρίτικες Θεομητορικές εἰκόνες (ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ)

Γεωργίου Θ. Μηλίτση, διδασκάλου-Εἰδικοῦ Παιδαγωγοῦ

Στό Μεγάλο Μετέωρο

000Πᾶτε στό μουσεῖο γιά νά δεῖτε τήν εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Θρηνωδούσας, μᾶς προέτρεψε ὁ μοναχός. Σέ ἐλαχιστο χρόνο βρεθήκαμε στό μουσεῖο ὅπου ἀναζητήσαμε τήν εἰκόνα τῆς «Παναγίας θρηνωδούσας».

Γιά ἀρκετή ὥρα θαυμάζαμε τήν εἰκόνα. Στό πρόσωπο τῆς Παναγίας ἀποτυπώνεται διακριτικά καί ὄχι κραυγαλέα ἡ συγκρατημένη ὀδύνη καί ὁ ἐσωτερικός πόνος. Γενικά ἡ ἔκφραση τοῦ προσώπου της ἀποπνέει εὐγένεια, θαυμαστή εἶναι η τελειότητατα στήν ἐκτέλεση καί στήν ἀπόδοση τῶν λεπτῶν χρωματικῶν τόνων. ῾Η εἰκόνα εἶναι τῶν Παλαιολογείων χρόνων, τοῦ 1782 μ. Χ.

Τό κτύπημα τοῦ σημάντρου μᾶς ἔκανε νά καταλάβουμε ὅτι ἡ ὥρα πέρασε κι ὅτι τό μοναστήρι θά κλείσει τίς πόρτες του γιά τούς ἐπισκέπτες. ῎Ετσι φύγαμε κι ἀπ᾽ ἐδώ κατευχαριστημένοι καί γεμάτοι πνευματικές ἐμπειρίες. Καιρός νά κατηφορίσουμε.

῾Ιερά Μονή Ρουσάνου

Φεύγοντας κατενθουσιασμένοι καί κατευχαριστημένοι ἀπό τήν Μονή τοῦ Μεγάλου Μετεώρου πήραμε τόν κατηφορικό δρόμο πρός τό Καστράκι. Φθάνοντας ὅμως στό μοναστήρι τοῦ Ρουσάνου εἴδαμε κόσμο νά ἀνεβαίνει.

-Δέν πᾶμε κι ἐμεῖς νά προσκυνήσουμε; εἶπε ἕνας ἀπό τήν παρέα μας. ῾Ο ὁδηγός πάρκαρε τό αὐτοκίνητο σέ μιά γωνιά τοῦ δρόμου κι ἀγκομαχώντας φθάσαμε στό μοναστήρι. Κατευθυνόμενοι πρός τό καθολικό τῆς Μονῆς ἀντικρίσαμε μιά μεγάλη εἰκόνα τῆς Παναγίας. Σπεύσαμε πρός τά ἐκεί γιά νά τήν προσκυνήσουμε. Μία μοναχή πού ἦταν ἐκεί μᾶς λέγει:

-῾Η εἰκόνα αὐτή ἦλθε πρόσφατα κατά θαυματουργικό τρόπο στό μοναστήρι μας.

-Πῶς; ρωτήσαμε μέ περιέργεια.

-Θά πρέπει νά ξέρετε ὅτι γιά μᾶς τούς μοναχούς ἡ Παναγία μας εἶναι ἡ μητέρα μας. ῞Οπως ἐσεῖς στίς δυσκολίες σας καταφεύγεται στήν μητέρα σας καί τῆς λέγετε τό πρόβλημά σας, ἔτσι κι ἐμεῖς καταφεύγουμε στήν Παναγία καί τήν παρακαλοῦμε νά δώσει λύσεις στά προβλήματά μας, πού σάν ἔνθρωποι ἔχουμε. Στό μοναστήρι μας δέν ὑπῆρχε μεγάλη εἰκόνα τῆς Παναγίας γι᾽ αὐτό θέσαμε τό πρόβλημα στίς Προσευχές μας. ῾Η Μεγαλόχαρη δέν ἄργησε νά δώσει ἀπάντηση. Πῶς; ᾽Ακοῦστε. Μιά οἰκογένεια Ρώσων ἤθελε νά δωρίσει σέ ἕνα ἐλληνικό μοναστήρι μία εἰκόνα τῆς Παναγίας. Γιά νά ἐκπληρωθεῖ ἡ ἐπιθυμία της κατέφυγε στόν ἡγούμενο τῆς Μονῆς Βατοπαιδίου γέροντα ᾽Εφραίμ. Αὐτός ἀνέθεσε σέ ἁγιογράφο νά κάνει πιστό ἀντίγραφο τῆς Παναγίας τῆς Παραμυθίας. ῞Οταν ἡ εἰκόνα ἱστορήθηκε ὁ σεβαστός Γέροντας, θεία ἐπινεύσει, ἀποφάσισε νά τήν μεταφέρει καί νά τήν ἀφιερώσει στό μοναστήρι μας. ῎Ετσι τό περασμένο ᾽Ιανουάριο ἦλθε στό μοναστήρι μας μαζί μέ τήν οἰκογένεια τῶν Ρώσων δωρητῶν κομίζοντας τό ἀντίγραφο τῆς Παναγίας Παραμυθίας τήν ὁποία καί ἐνθρόνισε μαζί μέ τό Μητροπολίτη μας στό Μοναστήρι μας. ᾽Από τήν ἡμέρα ἐκείνη ἡ Παναγία εἶναι ὁ φύλακας καί προστάτης τῆς Μονῆς μας, μαζί μέ τούς ὁσίους κτήτορες.

-Μήπως γνωρίζετε τήν ἱστορία τῆς πρωτοτύπου εἰκόνας;

111-Σύντομα τό ἱστορικό τῆς εἰκόνας τῆς Παναγίας Παραμυθίας εἶναι: Τό 807 μ.Χ. ἀποβιβάστηκαν κρυφά πειρατές στήν παραλία τῆς μονῆς Βατοπαιδίου καί περίμεναν κρυμμένοι τό πρωινό ἄνοιγμα τῆς πύλης, γιά νά ἐπιτεθοῦν. ῾Ο ἡγούμενος πού μετά τό τέλος τοῦ ὄρθρου ἔμεινε μόνος γιά νά συνεχίσει τήν προσευχή του, ἄκουσε τά ἑξῆς λόγια τῆς Παναγίας: «Μήν ἀνοίξετε σήμερα τίς πύλες τῆς μονῆς, ἀλλά ἀνεβεῖτε στά τείχη καί διῶξτε τούς πειρατές». Στρέφοντας τό βλέμμα του ἐκεί εἶδε τό Θεῖο βρέφος νά ἁπλώνει τό χέρι του καί νά σκεπάζει τά χείλη τής Μητέρας Του λέγοντας: «Μή, μητέρα μου, ἄφησε τους νά τιμωρηθοῦν ὅπως τούς ἀξίζει». ᾽Αλλά ἡ Παναγία πιάνοντας μέ τό χέρι της τό χέρι τοῦ Υἱοῦ της καί στρέφοντας λίγο τό κεφάλι, γιά νά ἐλευθερώσει τά χείλη της ἐπανέλαβε τά ἴδια λόγια. Αὐτός ὁ τελευταῖος σχηματισμός τῶν προσώπων παρέμεινε μόνιμα στήν εἰκόνα. Οἱ μοναχοί, ἀφοῦ σώθηκαν θαυματουργικά ἀπ᾽ τούς πειρατές, εὐχαρίστησαν τήν Παναγία καί ὀνόμασαν τήν εἰκόνα της αὐτή «Παραμυθία», πού σημαίνει καταπράϋνση ἤ μετριασμός ἤ ἔννοιες πού ἐξίσου ἀποδίδουν τό περιστατικό τοῦ θαύματος.

Τώρα πᾶτε νά προσκυνήσετε στό καθολικό. ῾Η Παναγιά, νά σᾶς σκεπάζει καί νά σᾶς προστατεύει ἀπό κάθε κακό.

Ἀφοῦ προσκυνήσαμε, κατηφορήσαμε γεμάτοι ἐμπειρίες, ἱερό δέος, ἱερά συγκίνηση καί κατάνυξη. Οἱ κόποι καί ὁ χρόνος πού διαθέσαμε δέν πῆγαν χαμένοι. Μακάρι νά μᾶς δωθεῖ καί πάλι ἡ εὐκαιρία νά ξαναβρεθοῦμε στά ῞Αγια Μετέωρα.