Ὁμιλία ἐπί τῇ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονίᾳ τοῦ π. Θεοφυλάκτου τῇ 15ῃ Σεπτεμβρίου 2021

dsc07326 resized 1024Καθηγουμένου Ι. Μ. Δουσίκου Ιγνατίου

dsc07300 resized 1024Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Αὐλῶνος κ.κ. Χριστόδουλε,

Σεβασμιώτατε Ποιμενάρχα μας Μητροπολῖτα Τρίκκης καί Σταγῶν κ.κ. Χρυσόστομε,

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί συμπρεσβύτεροι,

Ἀγαπητοί μου,

Ἀνεξαρτήτως τῶν θλιβερῶν γενικῶν καταστάσεων λαμπρά καί φωταυγής ἐπέστη καί ἐφέτος ἡ χρμόσυνος ἡμέρα τῆς πανιέρου μνήμης τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Βησσαρίωνος τοῦ θαυματουργοῦ. Τοῦ ἐξαϋλωμένου Ἱεράρχου, τοῦ θείου δομήτορος τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μονῆς, πού μᾶς μυσταγωγεῖ καί μᾶς κατανύσσει. Τοῦ κραταιοῦ προστάτου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Τοῦ σοφοῦ ποδηγέτου εἰς καιρούς ζοφερούς πικρᾶς δουλείας τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ μας. Τοῦ μεγίστου εὐεργέτου τῆς ἐπαρχίας μας καί τῆς φιλτάτης πατρίδος μας ἑλλάδος γενικώτερον.

Ἡ Ἁγία μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μέ ὕμνους καί ᾠδάς πνευματικάς ἐγκωμιάζει τήν ἰσάγγελον ζωήν του καί προβάλλει τάς θεοειδεῖς ἀρετάς του, τάς ὁποίας ἐνεκολπώθη ἀπό τήν παιδικήν του εἰσέτι ἡλικία ἀσπασθείς τόν μοναχικόν βίον. Τονίζει τήν ὑπερβολικήν πρός τόν Θεόν καί τόν λαόν του ἀγάπην. Τήν ἀκλόνητον πίστιν του. Τήν βαθυτάτην ταπεινοφροσύνην του. Τήν χριστομίμητον ὑπακοήν του εἰς τόν Γέροντά Του, μολονότι ἦτο Ἐπίσκοπος. Τήν ἀδαμαντίνην ὑπομονήν του. Τήν ἀνεξικακίαν Του, τήν ἀπαστράπτουσαν ἁγνότητα καί παρθενίαν του. Ἐβάσταξε μέ χαράν εἰς τό ἀσθενικόν ἡγιασμένον σῶμα του τά στίγματα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἐσήκωσε τόν βαρύν σταυρόν τῶν διωγμῶν, τῶν συκοφαντιῶν, τῶν ἐξευτελισμῶν, τῶν περιφρονήσεων καί γενικῶς τῶν θλίψεων, προσβλέπων μέ ἀφοσίωσιν πρός τόν ἠγαπημένον του Ἐσταυρωμένον καί Ἀναστάντα Κύριον. Ἀπό Αὐτόν ἔλαβε τά λαμπρά βραβεῖα τῆς ἀνταποδόσεως, συναριθμούμενος ἐν τῇ ἀνεσπέρῳ φωτοφόρῳ βασιλείᾳ Του μέ τούς Ἁγίους Ἱεράρχας καί μετέχων ἐκείνων τῶν πανευφροσύνων πνευματικῶν ἀγαθῶν "ἅ ὀφθαλμός οὐκ οἶδε καί οὖς οὐκ ἤκουσεν καί ἐπί καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη".

Καί τήν χαράν μας ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου ἐπαυξάνει σήμερον ἡ εἰς Πρεσβύτερον χειροτονία τοῦ Διακόνου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας ἀδελφοῦ π. Θεοφυλάκτου.

Πρό ἕξι ἐτῶν, ἀγαπητόν μου ἐν Κυρίῳ τέκνον π. Θεοφύλακτε, ἔλαβες διά τῆς ἐπιθέσεως τῶν ἁγίων χειρῶν τοῦ ἀλήστου μνήμης Μητροπολίτου Τρίκκης καί Σταγῶν Κυροῦ Ἀλεξίου, αὐτήν τήν χαρμόσυνον ἡμέραν εἰς τό αἰθέριον τοῦτο Καθολικόν τῆς Μονῆς μας, τόν πρῶτον βαθμόν τῆς Ἱερωσύνης, ἤτοι τοῦ Διακόνου, τῇ χάριτι τοῦ Παναγίου καί Τελετερχικοῦ Πνεύματος. Καί σήμερον διά τῶν σεπτῶν χειρῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ.κ Χρυσοστόμου λαμβάνεις τῇ ἐνεργείᾳ τοῦ Αὐτοῦ Παναγίου Πνεύματος τόν δεύτερον βαθμόν, ἤτοι τοῦ Πρεσβυτέρου. Ἀπό ἐδῶ καί εἰς τό ἑξῆς λέγει ὁ χρυσοῦς τήν γλῶτταν καί τήν καρδίαν Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος θά ἀνάγῃς εἰς τόν Θεόν τάς ἱκετηρίας καί τάς προσευχάς τοῦ πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας καί θά κατάγῃς ἐπ’ αὐτοῦ τήν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

"Ἡ μέν γάρ Ἱερωσύνη τελεῖται ἐπί τῆς γῆς, τάξιν δέ ἐπουρανίων ἔχει ταγμάτων". Εἶναι τόσον ὑψηλόν τό ὑπούργημα τῆς Ἱερωσύνης πού ἐπιτελεῖται μέν εἰς τήν γῆν ἀλλά ἀνήκει ὅμως εἰς τήν τάξιν τῶν ἐπουρανίων ταγμάτων. Μυστήριον μέγα, πού ὑπερβαίνει πᾶσαν ἀνθρωπίνην ἔννοιαν.

Τό χάρισμα θεϊκόν, ἡ ἀποστολή ἁγία. Οἱ ἱερεῖς, οἱ τήν γῆν οἰκοῦντες νά διαχειρίζωνται τά ἐν οὐρανοῖς, δηλαδή τά ἅγια Μυστήρια, διά τῶν ὁποίων ζωογονεῖται, ἁγιάζεται, θεώνεται ὁ ἄνθρωπος. Τοιαύτην χάριν οὔτε οἱ Ἅγιοι Ἄγγελοι καί Ἀρχάγγελοι ἔλαβον ἀπό τόν Θεόν.

Δι’ αὐτό "ἔπεχε σεαυτῷ" κατά τήν προτροπήν τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Πρόσεχε πολύ τόν ἑαυτόν σου. "Καί γάρ τῶν ἡλιακῶν ἀκτίνων καθαρωτέραν δεῖ εἶναι τήν ψυχήν τοῦ Ἱερέως". Περισσότερον καθαρά καί ἀπό τάς ἡλιακάς ἀκτῖνας πρέπει νά διατηρῇς τήν ψυχήν σου, "ἵνα μή σέ καταλιμπάνῃ τό Πνεῦμα τό Ἅγιον", διά νά μή φυγαδεύῃς μέ τάς τυχόν ἀπροσεξίας τήν ἐνεργόν χάριν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καί μένεις ἔρημος, θλιμμένος, κενός. Εἰς τήν Ἱεράν Μονήν ἀκόμη ἡ Ἱερωσύνη δέν ἀποτελεῖ ἀξίωμα καί μία ὑπεροχή ἔναντι τῶν ἄλλων μοναχῶν. Εἶναι μία ὑψηλή λειτουργική διακονία. Ὅπως σεμνή καί ταπεινή ἦτο ἡ ἄχρι τοῦδε διακονία σου οὕτω καί τώρα πρέπει νά εἶναι ἡ Ἱερωσύνη σου.

Θά ἐποικοδομῇς ὄχι τόσον μέ τόν λόγον σου, ὅσον μέ τό φωτεινόν σου παράδειγμα. Θά διδάσκῃ ἡ ταπεινοφροσύνη σου, ἡ ὑπακοή σου, ἡ σεμνότητά σου, ἡ διακριτική σιωπή σου, τό ἱερατικόν ἦθος σου.

Θά εἰσέρχεσαι εἰς τό μυσταγωγικόν  τοῦτο Καθολικόν, ὅπου θά σέ κυκλώνουν οἱ ὑπέροχες μορφές τῶν Ἁγίων, μέ εὐλάβειαν βαθεῖαν, μέ συστολήν, μέ δέος. Ἰδιαιτέρως εἰς τά Ἅγια τῶν Ἁγίων, τό Ἱερόν Βῆμα. "Ὡς φοβερός ὁ τόπος οὗτος". Διότι εἰς αὐτόν ἀκριβῶς ἵστατο ἐξαστράπτων ὅλος φῶς, ὅλος θεϊκόν πῦρ ὁ ἰσάγγελος Ἀρχιερεύς τοῦ Κυρίου Ἅγιος Βησσαρίων καί τίς οἶδε πόσοι Ἅγιοι λειτουργοί πατέρες τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας.

Ποτέ μή λησμονήσῃς αὐτήν τήν ἁγίαν πραγματικότητα. Ἀπό ἐκεῖ θά ἐμπνέεσαι, θά ἐνισχύεσαι, καί θά φλογίζεται ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι μέ λειτουργικόν παλμόν ἡ καρδία σου. Ἡ Θεία Λειτουργία μέ τήν Κοινωνίαν τοῦ Παναχράντου Σώματος καί τοῦ Τιμίου Ζωηρύτου Αἵματος τοῦ Κυρίου θά σέ μεταρσιώνῃ, θά σέ πληροῖ θείου φωτός, θά σέ ἐξαγιάζῃ. Καί ἡ χαρά σου θά εἶναι πεπληρωμένη, ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ, ἡ πάντα νοῦν ὑπερέχουσα θά σέ κατακλύζῃ.

Σέ πτερώνουν ἤδη αἱ ἅγιαι εὐχαί καί ἡ πατρική εὐλογία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας, διά τάς ὁποίας, ὡς καί διά τό ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι χάρισμα τῆς Ἱερωσύνης θερμότατα εὐχαριστοῦμεν Σεβασμιώτατε. Σέ συνοδεύουν αἱ πατρικαί εὐχαί μου καί ὅλης τῆς ταπεινῆς μας Ἀδελφότητος πού σέ περιβάλλει μέ πολλήν ἀγάπην. Σέ ἐπιστηρίζουν αἱ ἐγκάρδιοι εὐχαί τῶν καλῶν γονέων σου, τῶν ἀδελφῶν σου, τῶν συγγενῶν σου, πού παρευρίσκονται εἰς τήν χαράν σου αὐτήν σήμερον.

Ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος νά σέ περιβάλλῃ μέ τήν μητρικήν Της στοργήν καί τήν κραταιάν σκέπην Της. Ὁ δέ φιλόστοργος ἡμῶν Πατήρ καί Προστάτης καί Κηδεμών, ὁ μέγιστος ἐν Ἱεράρχαις Ἅγιος Βησσαρίων ὁ θαυματουργός νά σοῦ ἀναρριπίζῃ συνεχῶς τήν ἱεράν φλόγα καί νά σοῦ χαρίζῃ ἀμείωτον τόν ἔνθεον πόθον πρός τό ἱερόν θυσιαστήριον.

Αὐτήν τήν ἱεράν στιγμήν μνημονεύομεν μέ πολλήν ἀγάπην τόν μακαριστόν ἱερέα τοῦ χωριου σου ἀείμνηστον, πάντοτε πρόσχαρον π. Χαράλαμπον Μπρέλλα, ὁ ὁποῖος ἐχαίρετο τήν ἐκ τῆς παιδικῆς σου ἡλικίας ἱεράν κλῆσιν σου.

Καί ὅλοι ὁμοῦ ὡς μία οἰκογένεια Χριστοῦ νά χαιρώμεθα τήν ἐν Χριστῷ εὐδοκίμησιν, πρόοδον καί προκοπήν σου.

Ἀλλά ὁ Κύριος ἤδη τέκνον μου ἀγαπητόν π. Θεοφύλακτε δι’ εὐχῶν τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας σέ καλεῖ. Εἴσελθε εἰς τά ἐνδότερα τοῦ Καταπετάσματος καί εἰς τήν πανευφρόσυνον χάράν Του.