Λογίδριον Μουσικής Εκδηλώσεως «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος πρὸς τὸ ἐκούσιον πάθος…» Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 15.4.2022

021«Σεβαστοὶ πατέρες!

Λίγες ἡμέρες πρὸ τῆς ἐνάρξεως τῆς κορυφαίας περιόδου γιά τὴν ἀγία μας Ἐκκλησία, τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Ἑβδομάδος, κληθήκαμε ὅλοι σ’ αὐτὴ τὴν σεμνὴ, ἀλλά ταυτοχρόνως ὑψηλοῦ πνευματικοῦ ἐπιπέδου ἐκδήλωση, γιὰ νὰ ἀρχίσουμε σιγὰ-σιγὰ νὰ προϊδεαζόμαστε γιὰ τὰ ἐπερχόμενα στὴ μνήμη μας γεγονότα τοῦ Πάθους, τοῦ Σταυροῦ, τῆς Ταφῆς καὶ τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Θὰ κληθοῦμε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας ὄχι μόνον ἐθιμικὰ νὰ ξαναθυμηθοῦμε τὰ γεγονότα αὐτὰ ποὺ ἀφοροῦν τὸν Κύριό μας, ἴσως καὶ μὲ λίγη συγκίνηση συναισθηματικὴ. Κυρίως θὰ κληθοῦμε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας νὰ ζήσουμε ἑμεῖς οἱ ἴδιοι τὸ πάθος καὶ τὴν ἀνάσταση, συσταυρούμενοι καὶ συναναστώμενοι μαζί μὲ τὸν Κύριό μας. Νὰ σταυρώσουμε, νὰ θυσιάσουμε τὸ προσωπικό μας ἐγώ, γιὰ νὰ μπορέσει νὰ ἀναστηθεῖ ἡ ἀγάπη μέσα μας, ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς, ἡ ἐσταυρωμένη ἀγάπη, ὅπως ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος Τὸν ἀποκαλεῖ.

Ἡ ὑμνολογία τῆς περιόδου τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος, οἱ ὕμνοι ποὺ ἔχουν γραφεῖ θεοπνεύστως ἀπὸ τοὺς ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας, καὶ περιλαμβάνονται στὸ βιβλίο ποὺ χρησιμοποιοῦμε στην λατρεία της, τὸ Τριώδιο, ἔχει σκοπὸ νὰ μᾶς εἰσάγει σ’ αὐτὸ ἀκριβῶς τὸ πνευματικὸ κλίμα. Μαζὶ μέ τὸν Κύριό μας νὰ ἀνέβουμε τὸν γολγοθᾶ τῶν δοκιμασιῶν, γιὰ νὰ γευθοῦμε τὴν Ἀνάσταση. Θὰ ἀκούσουμε τὴν Κυριακὴ τῶν Βαΐων τὸ βράδυ, «Ἐρχόμενος ὁ Κύριος πρὸς τὸ ἐκούσιον πάθος…» καὶ ἀμέσως στὴ συνέχεια «Δεῦτε οὖν καὶ ἡμεῖς κεκαθαρμέναις διανοίαις συμπορευθῶμεν αὐτῷ καὶ συσταυρωθῶμεν…» καὶ ὁ Κύριος μᾶς λέγει, μὲ τὴν στεντορία φωνὴ τοῦ ἱεροψάλτου, «…καὶ συνανυψῶ ἡμᾶς εἰς τὴν ἄνω Ἱερουσαλὴμ, ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν». Τεράστια τὰ νοήματα, ποὺ πρέπει ὅμως νὰ ἀποδοθοῦν ἐπενδεδυμένα μουσικὰ ἀπὸ ἐξαιρετικὲς ἐμπνευσμένες μουσικὲς συνθέσεις λογίων μουσικῶν, Οἰ ὁποῖοι λόγῳ τοῦ λιτοῦ καὶ ἀπέριτου ὕφους ἄνοιξαν δρόμους παραδείγματος πρὸς τοὺς νεοτέρους ὑμνῳδοὺς τῆς Ἐκκλησίας μας.

Σήμερα ἀκούσαμε ἀπὸ τὴν βυζαντινὴ χορωδία τῆς Σχολῆς τῆς Ἱερὰς Μητροπόλεώς μας, τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν «Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός» καί ἀπὸ τὴν βυζαντινὴ χορωδία ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ μιὰ εἰσαγωγικὴ, ἐνδεικτικὴ πάντα γεύση, τῶν ὅσων θὰ ἀφουγκραστοῦμε στὴ πράξη τῆς ἐμπειρίας, ἐκεῖ στὴν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας μας, μέσα στοὺς Ἱερούς μας Ναούς.

Σημαντικὴ καὶ βαρύνουσα εἶναι ἐπίσης καὶ ἡ λαϊκή μας Παράδοση, ποὺ ἀφορᾶ τὴν λαϊκότροπη ἐκφορὰ τῶν συναισθημάτων ποὺ γενῶνται στὴ καρδιὰ τῶν ἁπλῶν χριστιανῶν ἀπὸ τὰ γεγονότα τῆς Μεγάλης Ἐβδομάδος μὲ κορυφαῖο τὸν θρῆνο τῆς Θεοτόκου ἐπὶ τοῦ νεκροῦ σώματος τοῦ Κυρίου μας. Στὰ Σταυροθεοτοκία τοῦ βιβλίου τῆς Παρακλητικῆς, ἀλλὰ καὶ σὲ ἄλλα λειτουργικὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας μας ἐκφράζεται θεολογικώτατα ὁ θρῆνος τῆς Θεοτόκου ἐπὶ τοῦ Σταυροῦ. Ἐπηρεασμένα τὰ τραγούδια αὐτὰ, ὅπως θα τὰ ἀκούσαμε, ἀπὸ τὸν πλοῦτο τῆς ὑμνογραφικῆς παραδόσεως τῶν ἡμερῶν αὐτῶν, ἐκφράζουν μὲ μιὰ ἁπλουστευμένη μορφὴ βαθιὰ νοήματα τῆς πίστεώς μας. Ἡ προφητικὴ ρήση τοῦ γηραλέου Συμεὼν, ὅτι δίστομος ρομφαία θὰ διέλθει τὴν καρδιά τῆς Θεομήτορος καὶ ἐξ αὐτοῦ πόνος καὶ θλίψη, πραγματοποιεῖται ὅταν ἐκείνη, ἡ Μητέρα τοῦ Θεοῦ βλέπει ἐπὶ σταυροῦ κρεμάμενον τὸν υἱό καὶ Θεό Της. Ἡ θλίψη καὶ ὁ πόνος της ἐκφράζεται καὶ στὰ λαϊκὰ μοιρολόγια. Τὰ τραγούδια τῆς νεκρωσίμου θλίψεως. Καὶ κατ’αὐτὸ τὸν τρόπο συμμετέχουμε καὶ ἑμεῖς κατὰ τὸ ἀνθρώπινο στὸ πένθος τῆς Παναγίας μας.

Μὲ αὐτὲς τὶς λίγες σκέψεις θὰ ἤθελα να συγχαρώ ἀπὸ καρδίας τὴν χορῳδία καὶ τὴν ὀρχήστρα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Βυζαντινῆς καὶ Παραδοσιακῆς Μουσικῆς τῆς Σχολῆς τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως. Τὸν Διευθυντὴ τῆς Σχολῆς π. Ἀθανάσιο Τύμπα καθὼς καὶ τὸ διδακτικὸ δυναμικό της. Ἰδιαιτέρως ὅμως συγχαίρω τοὺς μαθητὲς, τὰ παιδιά μας, ἀλλά καὶ τοὺς μεγαλύτερους σὲ ἡλικία μαθητές, ποὺ κοπίασαν ὅλο τὸν χρόνο μαθητεύοντας ἐν ὑπομονῇ πολλῇ τὴν ἱερὰ μουσικὴ ἐκκλησιαστικὴ μας παράδοση. Θὰ πρέπει νὰ γνωρίζετε, ὅτι ὅλες οἱ ἐκκλησιαστικὲς τέχνες προϋποθέτουν πολλὴ ὑπομονὴ καὶ ταπείνωση. Ἀποτελοῦν πνευματικὸ ἐργαστήρι ποὺ σμηλεύουν τὴν καρδιὰ τοῦ ἀνθρώπου προετοιμάζοντάς την γιὰ τὴν ἁγιότητα. Ἐπίσης συγχαίρω ἀπὸ καρδίας τὸν Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου Ἱεροψαλτῶν κ. Θανάση Δημητρίου και στὸ πρόσωπό του ὅλα τὰ μέλη τοῦ Ἱεροψαλτικοῦ κόσμου τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας, γιὰ τὴν ἀρίστη συνδιοργάνωση καὶ συμμετοχή στὴν σημερινή μας ἐκδήλωση. Ἀπονέμω τὰ εὔσημα στὸν χοράρχη τῆς χορωδίας κ. Παναγιώτη Καλαμπάκα. Συγχαίρω ἐπίσης καὶ εὐλογῶ ἀπὸ καρδίας τὴν χορῳδία ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΧΟΡΑΡΧΗ κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΞΙΩΝΗ.

Τέλος συγχαίρω ὅλους ἑσᾶς ποὺ μὲ τὴν παρουσία σας στηρίζεται τὶς προσπάθειες τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως σ’ ὅλους τοὺς τομεῖς δράσεώς της. Μὲ τὴν πεποίθηση, ὅτι σήμερα ὅλοι σ’αὐτὴ τὴν ἐκδήλωση κινητοποιήσαμε τὶς αἰσθήσεις μας, κυρίως τὴν ἀκοή μας, ὡς προετοιμασία γιὰ τὰ ὅσα πρόκειται νὰ ζήσουμε στὴν καρδιὰ τῆς πνευματικῆς μας ζωῆς, στὴν Ἐκκλησιά τῆς ἐνορίας μας, σᾶς εὔχομαι καλὴ Μεγάλη Ἐβδομάδα καὶ καλὴ Ἀνάσταση ἐν ὑγείᾳ καὶ πνευματικὴ προκοπή.

Σᾶς εὐχαριστῶ.»

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ