Κυριακή του Ασώτου ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ: Α΄ Κορ. ς΄ 12-20, ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ: Λουκ. ιε΄ 11-32

11111Ἡ ἱερότητα τοῦ σώματος

Ἤδη βρισκόμαστε στὴ δεύτερη Κυριακὴ τοῦ Τριωδίου καὶ στὴ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ ἀκούσαμε τὴν παραβολὴ τοῦ ἀσώτου υἱοῦ· τὴ θαυμάσια ἐκείνη διήγηση γιὰ τὸν νέο ποὺ ἀπομακρύνθηκε ἀπὸ τὸν πατέρα του γιὰ ν᾿ ἀπολαύσει, ὅπως νόμιζε, τὴν ἐλευθερία του, ἀλλὰ τελικὰ ὑποδουλώθηκε στὰ πάθη καὶ στὶς ἀσωτίες. Ἐλευθερώθηκε ὡστόσο ἀπὸ ὅλα αὐτά, ὅταν μετανόησε καὶ ἐπέστρεψε στὸν σπλαχνικό του πατέρα.

Τὸ δικαίωμα

Γιὰ τὴν ἐλευθερία γίνεται ἐπίσης λόγος στὴν ἀποστολικὴ περικοπὴ τῆς ἡμέρας. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος τονίζει στοὺς Χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου: «πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος». Δηλαδή, ὅλα εἶμαι ἐλεύθερος νὰ τὰ κάνω, δὲν μὲ συμφέρουν ὅμως ὅλα. Ὅλα εἶμαι ἐλεύθερος νὰ τὰ κάνω, ἀλλὰ ἐγὼ δὲν θὰ ὑποδουλωθῶ σὲ τίποτε ἀπὸ αὐτά. Τὰ φαγητὰ ἔχουν γίνει γιὰ τὴν κοιλιά, καὶ ἡ κοιλιὰ γιὰ τὰ φαγητά. Ὁ Θεὸς ὅμως ὅλα αὐτὰ θὰ τὰ καταργήσει. Νὰ τρῶτε, λοιπόν, ὅ,τι ἐπιθυμεῖτε, χω­ρὶς νὰ γίνεσθε δοῦλοι τοῦ φαγητοῦ καὶ τῆς κοιλιᾶς.

Τὸ σῶμα, συνεχίζει ὁ Ἀπόστολος, δὲν ἔχει δημιουργηθεῖ γιὰ τὴν πορνεία, ἀλλὰ γιὰ τὸν Κύριο, γιὰ νὰ Τοῦ ἀνήκει ὡς μέλος του καὶ νὰ κατοικεῖ ὁ Κύριος σὲ αὐτό. Δὲν ἔχει σημασία, ἂν τὸ σῶμα διαλύεται μετὰ τὸν θάνατο. Ὁ Θεὸς ποὺ ἀνέστησε τὸν Κύριο, θὰ ἀναστήσει καὶ ὅλους ἐμᾶς μὲ τὴ δύναμή του.

Γνωρίζουμε ὅτι ὁ Θεὸς ἔπλασε τὸν ἄνθρωπο ἐλεύθερο. Τοῦ χάρισε τὸ αὐτεξούσιο, δηλαδὴ τὴ δυνατότητα, τὸ δικαίωμα νὰ ἐπιλέγει ἐλεύθερα ἂν θὰ ἀκολουθήσει τὸ καλὸ ἢ τὸ κακό. Τοῦ χάρισε ὅμως καὶ τὴ λογική, γιὰ νὰ κρίνει ἂν ἡ κάθε ἐπιλογή του εἶναι συμφέρουσα. Μάλιστα ὁ θεῖος Ἀπόστολος δύο φορὲς κάνει ἀναφορὰ στὴ ζωή μετὰ τὸν θάνατο, γιὰ νὰ μᾶς πεῖ μὲ ἁπλὰ λόγια ὅτι δὲν ἀρκεῖ ἡ κάθε ἐπιλογή μας νὰ εἶναι συμφέρουσα μόνο γιὰ τὴν παρούσα ζωή, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴ μέλλουσα, διότι ὁ ἄνθρωπος ἔχει αἰώνια προοπτική.

Στὴν ἐποχή μας λοιπόν, ὅπου τονίζεται τόσο πολὺ τὸ δικαίωμα καὶ ἡ ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου νὰ ὁρίζει ὅπως θέλει τὴ ζωή του, ἀθετώντας συχνὰ τὸν νόμο τοῦ Θεοῦ, ὁ ἀπόστολος Παῦλος μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ἡ κάθε ἐπιλογή μας ἔχει αἰώνιες συνέπειες γιὰ τὴν ψυχή μας. Ἑπομένως ἂς προσέχουμε!

Ὁ ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος

Στὴ συνέχεια τῆς περικοπῆς ὁ θεοκίνητος Ἀπόστολος ὑπογραμμίζει ἀκόμη περισσότερο τὴν ἱερότητα τοῦ ἀνθρώπινου σώματος. Δὲν ξέρετε, ρωτᾶ, ὅτι τὰ σώματά σας εἶναι μέλη τοῦ Χριστοῦ; Νὰ ἀποσπάσω λοιπὸν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ καὶ νὰ τὰ κάνω μέλη μιᾶς διεφθαρμένης γυναίκας; Ποτὲ νὰ μὴ συμβεῖ κάτι τέτοιο! Δὲν ξέρετε ἐπίσης, ὅτι ἐκεῖνος ποὺ προσκολλᾶται στὴ διεφθαρμένη γυναίκα γίνεται ἕνα σῶμα μὲ αὐτήν, ἐνῶ ἐκεῖνος ποὺ προσκολλᾶται στὸν Κύριο, γίνεται ἕνα πνεῦμα μὲ τὸν Κύριο καὶ Θεό του; Γι᾿ αὐτὸ φεύγετε μακριὰ ἀπὸ τὴν πορνεία. Μὲ κάθε ἄλλο ἁμάρτημα ποὺ διαπράττει ὁ ἄνθρωπος, δὲν βλάπτει ἄμεσα τὸ σῶμα του, ἀλλὰ τοὺς ἄλλους. Ἐκεῖνος ὅμως ποὺ παραδίδεται στὴν ἀνηθικότητα, ἁμαρτάνει στὸ ἴδιο του τὸ σῶμα καὶ συντελεῖ στὴ διάλυση τῆς οἰκογένειας.

Δὲν ξέρετε ἀκόμη ὅτι τὸ σῶμα σας εἶναι ναὸς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ Ὁποῖο κατοικεῖ μέσα σας καὶ Τὸ ἔχετε λάβει ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ συνεπῶς δὲν ἀνήκετε στὸν ἑαυτό σας; «Οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν;» Ναί· δὲν ὁρίζετε τὸν ἑαυτό σας. Διότι ἐξαγορασθήκατε μὲ τίμημα βαρύ, μὲ τὸ ἀτίμητο αἷμα τοῦ Χριστοῦ. Δοξάστε, λοιπόν, τὸν Θεὸ μὲ τὸ σῶμα σας καὶ μὲ τὸ πνεῦμα σας, τὰ ὁποῖα καὶ τὰ δύο ἀνήκουν σ᾿ Ἐκεῖνον.

Ὁπωσδήποτε δημιουργεῖ ἀποστροφὴ σὲ κάθε πιστὸ ἡ θέα ἑνὸς βεβηλωμένου χριστιανικοῦ Ναοῦ. Κατὰ τὴν περίοδο τοῦ ἀθεϊστικοῦ καθεστῶτος στὴ Ρωσία πολλοὶ Ναοὶ εἶχαν μετατραπεῖ σὲ στάβλους. Σπασμένες οἱ εἰκόνες τους· λασπωμένοι οἱ ἱερότεροι χῶροι τους. Ὅμως ἡ ἴδια καὶ χειρότερη ἀκόμη βεβήλωση συμβαίνει κάθε φορὰ ποὺ ὑποδουλωνόμαστε στὴν ἁμαρτία. Διότι, ὅπως μᾶς τόνισε σήμερα ὁ ἀπόστολος Παῦλος, τὸ ἀνθρώπινο σῶμα μας εἶναι ἱερό· ἀποτελεῖ ναὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Σὲ αὐτὸ κατοικεῖ τὸ τρίτο Πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, ὁ ἀγαθὸς Παράκλητος.

Ἂς μὴ βεβηλώνουμε, λοιπόν, τὸν ἱερὸ αὐτὸ ναὸ τοῦ Θεοῦ μὲ τὰ πάθη καὶ τὶς ἁμαρτίες μας. Ἂς φροντίζουμε μόνο γιὰ τὴν εὐπρέπειά του, καλλιεργώντας τὶς ἀρετὲς καὶ συμβάλλοντας σὲ ἀγαθὰ ἔργα. Τότε ἀπὸ τὸν ἱερὸ αὐτὸ ναὸ θὰ ἀναπέμπεται παναρμόνια δοξολογία πρὸς τὸν Θεό. Θὰ κατοικεῖ μόνιμα μέσα μας τὸ Ἅγιο Πνεῦμα καὶ Αὐτὸ θὰ κατευθύνει τὴ ζωή μας.

«Ο ΣΩΤΗΡ»