Ε Γ Κ Υ Κ Λ Ι Ο Σ 55η ΠΕΡΙ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ

006Π ρ ό ς

Τόν εὐλαβῆ κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό

τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί, Χριστός Ἀνέστη!

Ἐντὸς τῆς ἑορταστικῆς περιόδου τῆς λαμπροφόρου Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, καθ’ ἕκαστον ἔτος ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, τὴν Κυριακὴ τῆς Σαμαρείτιδος, πανηγυρίζει τὴν μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Βησσαρίωνος, τοῦ Πολιούχου καὶ Προστάτου τῆς Πόλεώς μας.

Πρὸς τοῦτο καλοῦμεν ἅπαν τὸ χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἰς πάνδημον ἑορτασμὸν, ὁ ὁποῖος θὰ ἀρχίσῃ, κατὰ παλαιὰν παράδοσιν, τὸ ἑσπέρας τοῦ Σαββάτου 25η Μαΐου μὲ τὴν ὑποδοχὴ τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ἁγίου ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος Δουσίκου εἰς τὰ προπύλαια τοῦ ὁμωνύμου Ἱεροῦ Πρσκυνηματικοῦ Ναοῦ Τρικάλων. Ἐπιπλέον φέτος ὁ ἑορτασμὸς τῆς μνήμης τοῦ Πολιούχου Ἁγίου μας θὰ συνεορτασθῇ μὲ τὴν μεταφορᾶ ἀποτμήματος ἐκ τῆς Ἱερᾶς Χειρός τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν. Ἡ ὑποδοχή τοῦ ὡς εἴρηται Ἱεροῦ Λειψάνου θά πραγματοποιηθεῖ τήν Πέμπτη 23 Μαΐου ἐ. ἔ. καί ὤραν 6:30 τό ἀπόγευμα στά προπύλαια τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Τρικάλων.

Εἰς ἅπαντας τούς Ἱεροὺς Ναοὺς θὰ ἀναρτηθῇ ἀναλυτικῶς τὸ πρόγραμμα τῶν λατρευτικῶν ἐκδηλώσεων.

Προσκαλοῦμεν καὶ παρακαλοῦμεν ἅπαντα τὸν πιστὸν Λαὸν τῆς Μητροπολιτικῆς μας περιφερείας, ὅπως ἐκθύμως συμμετάσχῃ εἰς τήν ὑποδοχήν τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου ἐρχόμενον ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, εἰς τὸν ἑορτασμὸν τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Βησσαρίωνος, καθὼς καὶ εἰς τήν θεατρικήν παράστασιν μέ τίτλο «Ἅγιος Νεομάρτυς Παῦλος, διακόσια χρόνια ἀπό τό μαρτύριό του», πού θά πραγματοποιηθεῖ τήν Πέμπτη 23 Μαΐου καί ὤρα 8:30 τό βράδυ καί τήν Παρασκευή 24 Μαΐου καί ὤρα 8:00 τό βράδυ στό Πνευματικό κέντρο «Μητροπολίτης Τρίκκης καί Σταγῶν Ἀλέξιος» τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία φροντίζει μέ πολύ στοργή καί ἀγάπη γιά τήν πνευματική τροφοδοσία καί ἐνίσχυση ὅλων μας, ὥστε μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ καί τήν σκέπη τῶν ἁγίων μας νά μποροῦμε νά ὡριμάσουμε πνευματικῶς, «ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ» (Β' Κορ. ζ, 1) νά ἀντιμετωπίζουμε νικηφόρα τά προβλήματα, τίς δυσκολίες, τίς δοκιμασίες καί τούς ποικίλους πειρασμούς τῆς παρούσης ζωῆς. Στόν καθένα ἀπό ἐμᾶς ἐπαφίεται πλέον, ἐάν καί πῶς θά ἀξιοποιήσουμε αὐτήν τήν δυνατότητα πού μᾶς χαρίζεται.

Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, διά τῶν πρεσβειῶν τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου καί τοῦ πολιούχου μας Ἁγίου Βησσαρίωνος, τοῦ θαυματουργοῦ, εὔχομαι νά εἶναι πάντοτε μαζί μας.

Εὐχέτης πρὸς Κύριον Ἀναστάντα

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ

  Ο  ΤΡΙΚΚΗΣ  ΚΑΙ  ΣΤΑΓΩΝ   ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ